สาขาวิชาการตลาด วจก. ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัดในการหลักสูตรบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด  ธุรกิจ  CP Fresh Mart  ในด้านการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด(3+1) โดยนักศึกษาจะเรียนภาคทฤษฎี ณ มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 3 ปี และฝึกภาคปฏิบัติกับธุรกิจ CP Fresh Mart เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน และ/หรือโครงการสหกิจศึกษา

mou-marketing-3-plus-1-01 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง คุณสุรศักดิ์ คูดิษฐาเลิศ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักทรัพยากรบุคคล ธุรกิจค้าปลีก ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกับ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันพุธที่ 28 ม.ค. 2558 ที่ผ่านมา

ที่มา : http://www.cpfreshmartshop.com/newspr012015