สาขาวิชาการตลาด วจก. ร่วมกับ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัดในการหลักสูตรบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด  ธุรกิจ  CP Fresh Mart  ในด้านการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด(3+1) โดยนักศึกษาจะเรียนภาคทฤษฎี ณ มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 3 ปี และฝึกภาคปฏิบัติกับธุรกิจ CP Fresh Mart

Read more