คำอธิบายรายวิชา

รหัส
Course ID
ชื่อและคำอธิบายรายวิชา
Course Description
หมวด
Subjects
GED1001สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
Information Study Skill
ความสำคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อศึกษาค้นคว้าและแหล่งสารสนเทศอื่น ทักษะการรับรู้สารสนเทศ การสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศเพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง จริยธรรมในการใช้สารสนเทศตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Focus on the importance of information and information sources/archives and effective use of these resources. Emphasized are ethical used of information in addition to independent study
ศึกษาทั่วไป
GED1002ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
Thai for Communication
ภาษาไทย ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ ทั้งการพูด การอ่าน การเขียน ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากการอ่าน การฟังสารต่าง ๆอย่างมีวิจารณญาณ และสามารถนำเสนอความรู้ที่ได้ตามขั้นตอน และรูปแบบของการนำเสนอด้วย การเขียนและการพูด
Thai language communication based on principles, theory ,and practice through listening, speaking, reading, and writing. Expectation to critically acquire knowledge and to present the learning appropriately
ศึกษาทั่วไป
GED1003ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
Basic English
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน สามารถและเข้าใจข้อความหรือบทสนทนาโดยใช้กลยุทธ์การฟังที่เหมาะสม เน้นความสามารถในการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร สามารถพูดบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนและใช้ภาษาอังกฤษในการเล่าเรื่องและอธิบายเรื่องราวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถอ่านและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนได้ สามารถใช้กลยุทธ์การอ่านที่เหมาะสมในการทำความเข้าใจเนื้อเรื่องและการสรุปใจความสำคัญ สามารถเขียนข้อความสั้น ๆ และสามารถใช้พจนานุกรมประกอบการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
English language communication development and practice through listening, speaking, reading, and writing. Focus on acquiring language knowledge and to use the learning appropriately
ศึกษาทั่วไป
GED1004ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
English for Application
เรียนรู้กลวิธีในการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน เพื่อจุดประสงค์เฉพาะในการเรียนรู้วิชาการในศาสตร์ของตน การสมัครงานและการทำงานในองค์การ ด้านการอ่านเน้น การสรุปความการวิเคราะห์และตีความจากสิ่งที่อ่าน ด้านการเขียน เน้นการเขียนความเรียงทางวิชาการ โดยใช้ข้อมูลจากการค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม ด้านการฟังเน้นการสรุปความและการแปลความหมายจากสิ่งที่ได้รับฟัง ด้านการพูด เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาวิชาและการพูดโดยฉับพลันในชีวิตประจำวันได้
Practice all 4 language skills as used in your field of study, in future job application, and at future workplace
ศึกษาทั่วไป
GED2001พุทธทาสศึกษา 3(3-0-6)
Buudhadasa Studies
ศึกษาคำสอน วิธีคิด และกระบวนการเรียนรู้ของท่านพุทธทาส ปณิธาน 3 ประการในการทำให้สาสนิกเข้าถึงความหมายอันลึกซึ้งซึ่งเป็นที่สุดแห่งศาสนาของตน การทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา การนำเพื่อนมนุษย์ออกเสียจากวัตถุนิยม การประยุกต์คำสอน และวิธีปฏิบัติตามทางของท่านพุทธทาส สู่การดำรงชีวิตที่สมถะ เรียบง่ายและพอเพียง
The teachings, ways of thinking, and learning process applied by the late Buddhadasa; focus on the three wishes and making practical application of his teachings and practices to lead to plain, simple ,and self-sufficient life
ศึกษาทั่วไป
GED2002ปรัชญากับชีวิต 3(3-0-6)
Philosophy and Life
แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาและกลุ่มลัทธิปรัชญา แนวทางในการดำเนินชีวิตและทำงานตามแนวปรัชญาและศาสนา โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
Concepts of philosophy, philosophical doctrines ,ways of life and work in accordance with different beliefs
ศึกษาทั่วไป
GED2003การพัฒนาตน 3(3-0-6)
Self Development
พฤติกรรมมนุษย์ สาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ตนเอง การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการพัฒนาตนทั้งด้านร่างกาย จิตใจและทักษะชีวิต การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม การประเมินผลการพัฒนาตนเองเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
Focus on knowledge regarding human behavior ;causes of behavior, and psychological theories of self analysis
ศึกษาทั่วไป
GED2004สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6)
Aesthetics
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่า และความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับรู้คุณค่าและการสัมผัสความงามและการแสดงออก ทางอารมณ์ของมนุษย์รับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์เช่น ความงามในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ตลอดจนความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์
Understand the relationship between human values and beauty in life and society and nature
ศึกษาทั่วไป
GED3001วิถีโลก 3(3-0-6)
Global Society and Living
การดำรงอยู่ของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงโลก สถานการณ์ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโลกที่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกและประเทศไทย การปรับตัวของประเทศไทยในการเป็นประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน
Human existence in the changing world; past and current situations of society, culture, economy, international politics, and technology; impacts of the global changes on Thailand and world population; Thailand adaptation as the society member of the world and that of Asia
ศึกษาทั่วไป
GED3002วิถีไทย 3(3-0-6)
Thai Living
โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย การรักษาเสถียรภาพเอกลักษณ์ของสังคมไทย ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม การรับรู้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Structure and evolution of Thai society and culture.Continuation and preservation of our stability and identity; variety of Thai society and culture; types of problems and ways of conflict resolution in the society.Civil rights recognition under the democratic form of government with the King as head of state. Ways to lead the life with the philosophy of sufficiency economy
ศึกษาทั่วไป
GED3003กฎหมายกับสังคม 3(3-0-6)
Law and Society
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย ชีวิตและสังคมสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย พื้นฐานความรับผิดในทางแพ่งและในทางอาญากระบวนการยุติธรรมของไทยตามประมวลกฎหมาย และวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและสังคม เช่น กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เป็นต้น
Basic knowledge of law. Relationships between law ,society, and life. Fundamental individual rights and liberty as prescribed by law. Personal basic responsibilities under the civil and criminal law. Thai justice procedures according to code of laws and criminal procedure code and other laws relating to the way of life and society
ศึกษาทั่วไป
GED4001วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Science for Quality of Life
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไขสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลตนเองตามสุขอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
Concepts and processes of science, scientific and technological progress; a study of causes, impacts and ways to rectify the environmental change; the concept of sustainable development, self care, physically and mentally for a better quality of life
ศึกษาทั่วไป
GED4002การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการ คุณค่าของการคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด การพัฒนาทักษะการคิดแบบต่าง ๆ เช่น การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น เทคนิควิธีและเครื่องมือในการคิดและการตัดสินใจ การสื่อสารความคิดสู่บุคคลอื่น ๆอย่างมีประสิทธิภาพ
Techniques and tools for thinking and making decisions; and effective communication of thoughts and ideas
ศึกษาทั่วไป
GED4003คอมพิวเตอร์กับชีวิต 3(2-2-5)
Computer and Life
บทบาท ความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม ปฏิบัติการและการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สารสนเทศ โดยคำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Roles and importance of computers and information technology in life and society, Effectively seek knowledge and communicate through computer systems. Ability to make selection of information, ethically and legally
ศึกษาทั่วไป
BEN0106ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ การอ่านเอกสารทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กำหนดการ สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจจากสื่อต่าง ๆ การเขียนจดหมายทางธุรกิจ การบันทึกข้อความ การฟัง การสนทนา การรายงานการประชุมและสัมมนา การใช้สื่อออนไลน์
Communicate in various business situations, reading business documents, advertisement, publication, tables, graphs, agenda, searching for business information from various media, writing business letter, memo, listening, and conversation, meeting minuets and seminar, and online usage.
กลุ่มวิชาแกน
LAW0547กฎหมายธุรกิจ
Business Law
หลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนการคุ้มครองของผู้บริโภคและป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ กฎหมายแรงงานกฎหมายเกี่ยวกับการค้าเสรี และกฎหมายการค้าธุรกิจเครือข่าย
General principle of law, business, and laws related to business regulation, civil and commercial code: legal transactions and contracts, debt and specific contract, law about collateral, BOI support law, consumer protection, and unfair trade prevention, law of rehabilitation and business dispute resolution, labour legistration, free trade law and network marketing business law.
กลุ่มวิชาแกน
MAC0103หลักการบัญชี
Principles of Accounting
ความหมายและประเภทของการบัญชี ประโยชน์และความสำคัญของการบัญชีที่มีต่อสังคม ความรับผิดชอบทางบัญชี หลักเกณฑ์ วิธีการและกระบวนการในการจัดทำบัญชี การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกบัญชีขั้นต้นและขั้นปลาย และการออกรายงานทางการเงิน การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิตสินค้า โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
หลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนการคุ้มครองของผู้บริโภคและป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการและการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับการค้าเสรี และกฎหมายการค้าธุรกิจเครือข่าย
Meaning and types of Accounting, benefit and importance of accounting affected society, accounting responsibility, criteria, methods and processes of accounting, business transaction analysis, journalizing original entries and ledger, financial statement, accounting for service business, trading, production business and accounting software.
กลุ่มวิชาแกน
MFI0302การจัดการการเงิน
Financial Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre – requisite) : MAC0103 หลักการบัญชี
Previous Subject: MAC0103 Principles of Accounting
เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการจ่ายเงินปันผลและจรรยาบรรณของนักการเงิน
Financial goals and duties, financial statement analysis, planning and financial forecasting, working capital management, capital budgeting, source of investment funds and cost of capital, interest rate, risk, exchanged Rate, dividend policy and code of ethics for professional accountants.
กลุ่มวิชาแกน
MFI0304การภาษีอากรธุรกิจ
Business Taxation
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากรและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีที่จัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
General knowledge about taxation, personal income tax, corporate income tax, withholding tax, VAT, specific business tax and revenue stamp by code of revenue and another related tax such as customs duty, excise tax and taxes collected by local Administration.
กลุ่มวิชาแกน
MMK0401 หลักการตลาด
Principles of Marketing
แนวคิดพื้นฐานหน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด และการบริหารการตลาดอย่างมีจรรยาบรรณ
Marketing functional concept, marketing environment, customer behavior, shared marketing, target marketing choosing, product positioning, marketing mix, and marketing management ethically.
กลุ่มวิชาแกน
MHR0701การบริหารทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
แนวคิด ทฤษฎี หลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และแรงงานสัมพันธ์ หลักการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Conceptual, theory and principle of human resource management, scope, functional, recruiting, selection, human resource development, performance assessment, compensation management, and factors related to human resource management, organizations related to human resource management and employee relations, principles of human resource management software usage.
กลุ่มวิชาแกน
MGM0501หลักการบริหารธุรกิจ
Principles of Business Administration
แนวคิดทฤษฎีการจัดการ หลักการบริหาร หน้าที่ในการบริหารธุรกิจ รูปแบบการประกอบการทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจด้านการตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การเงิน และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
Conceptual and theory of management, principles of management, business administration responsibility, forms of business, business types, activity of business marketing; production, human resource management, accounting, financial and business ethics.
กลุ่มวิชาแกน
MLO0910การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
แนวคิด ทฤษฏี หลักการ กระบวนการ การวางแผนการพยากรณ์ การจัดซื้อและการจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การจัดการขนส่ง การจัดการกระบวนผลิตและการดำเนินงาน การวัดผลปฏิบัติงาน การจัดการนำเข้า ส่งออก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการโลจิสติกส์โซ่อุปทาน แนวทางการดำเนินกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลการจัดการความสัมพันธ์ของสมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
Conceptual, theory, principles, processing, forecasting plan, purchasing and supply, inventory management, warehouse management and distribution center, transportation management, production management and processing, performance assessment, import-export management, information technology of logistics and supply chain management, business conduct guideline based on international standard, members relationship management in supply chain to create competition ability and organization sustainable development and the current circumstances.
กลุ่มวิชาแกน
MGM0523การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
แนวคิด กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผลและการควบคุม
Concept and strategic processing management, business environment analysis, elements of strategic planning, determination of vision, mission, and business goals, determination of strategic on organization level, business level, and functional level, strategy implementation and assessment and control.
กลุ่มวิชาแกน
MEC0101หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economic
หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในทางธุรกิจ ศึกษาถึง อุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภคและการผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดประเภทต่าง ๆ รายได้ประชาชาติ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง
Principles and theory of economic, application of economic principles in business, a study of supply and demand, customer behavior and production, product pricing in various market, national income, monetary policy, fiscal policy, international trading, economic development, and sufficiency economy.
กลุ่มวิชาแกน
MEC0102สถิติธุรกิจ
Business Statistics
พื้นฐานทางสถิติ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม หลักการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และสมการถดถอย อนุกรมเวลา เลขดัชนี การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ การใช้สถิติในการตัดสินใจทางธุรกิจ
Basic statistics, probability distribution of random variable, estimation of hypothesis testing, variance analysis, chi-square test, correlation analysis and regression equation, time series analysis, index number, programming application for statistics, and use statistics to make business decisions.
กลุ่มวิชาแกน
MBC0601การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
Business Management with Computer
การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการดำเนินธุรกิจการประยุกต์ใช้การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเพื่อการใช้งานในธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์และการใช้สังคมเครือข่ายในการจัดธุรกิจ แนวทางการจัดการธุรกิจบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการนำมาประยุกต์ใช้งานในการจัดการธุรกิจ
Using computer as tool to manage business, computer technology with business processing, apply, data communication and network for business usage, business information system, online business and social network business, service business management and electronics marketing, information technology with applications in business management.
กลุ่มวิชาแกน
MMK0402พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)
Consumer Behavior
ความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดแผนการตลาด
The importance of consumer behavior with marketing management, types of analysis, consumer behavior, other factors that influence decision making of buying process, consumer behavior analysis in terms of psychology, sociology, anthropology for determining marketing plan.
วิชาบังคับ
MMK0403 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)
Marketing Management
ความสำคัญของการจัดการการตลาด บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการตลาด กระบวนการบริหารการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย การวางแผนทางการตลาดเพื่อการแข่งขัน และส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การการตลาด ตลอดจนการประเมินและควบคุมการปฏิบัติการ
The importance of marketing management, roles of marketing executives, process of marketing management, marketing environment analysis, consumer buying behavior, target market, competition marketing planning, and marketing mix, marketing organization, including evaluation and operational control.
วิชาบังคับ
MMK0404 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6)
Product and Pricing Management
แนวคิดในการจัดการผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การจัดการประเภทผลิตภัณฑ์การจัดการส่วนประสมผลิตภัณฑ์และตราสินค้า การจัดการบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก การจัดการผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านการบริการ แนวคิดในการจัดการด้านราคา การกำหนดราคา และกลยุทธ์การตั้งราคา
Product management concept, product management, product category management, product mix and branding management, packaging and labeling management, new product management, product life cycle management, service management, price management concept, pricing, and price setting strategy.
วิชาบังคับ
MMK0405การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย 3(3-0-6)
Channels of Distribution Management
แนวคิดการตัดสินใจ การคัดเลือก ออกแบบ จัดการ ประเมินผล และปรับเปลี่ยนช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดการเกี่ยวกับการค้าส่ง การค้าปลีก และการส่งกำลังบำรุงทางการตลาด แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงช่องทางการจัดจำหน่ายแบบใหม่
Concept of Decision Making, selection, in Distributions. Retail and wholesale management and Market logistics. Changing trend in new distributions.
วิชาบังคับ
MMK0406การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)
Integrated Marketing Communication
แนวคิด กระบวนการสื่อสารทางการตลาด และวิธีการของการส่งเสริมและสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาด การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์การใช้สื่อ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกสื่อ กลยุทธ์ในการผสมผสานสื่อ การประเมินผลการใช้สื่อ การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดอื่น และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Concept, process of marketing communication and promotion methodology and marketing public relations communication, planning, media strategy formulation, consideration of factors in choosing media, strategy of mixed media, media assessment, communication strategy formulation to harmonies with others’ marketing strategies, and integrated marketing communication
วิชาบังคับ
MMK0407 กลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6)
Marketing Strategies
แนวคิด กระบวนการสื่อสารทางการตลาดและวิธีการของการส่งเสริมและสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางการตลาดการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์การใช้สื่อ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกสื่อ กลยุทธ์ในการผสมผสานสื่อ การประเมินผลการใช้สื่อ การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดอื่นและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
Principles and marketing strategy planning, using strategies for different markets, strategies for searching market opportunity, market competition strategy, product strategy, pricing, distribution and promotion, using innovation to differentiate from competition, ability to apply suitable marketing strategies for changing environment.
วิชาบังคับ
MMK0408 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
International Marketing
หลักการแนวความคิดและทฤษฎีการค้า สภาพแวดล้อม ระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ องค์กรและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในประเทศต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อการดำเนินงานระหว่างประเทศ
Principle, concept and trade theory, international environment, strategies for entering international market, organisations and international economic integration, target customers in different countries, problems analysis, business operations with ethics that affect the operation internationally.
วิชาบังคับ
MMK0409 การวิจัยทางการตลาด 3(2-2-5)
Marketing Research
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : MEC0102 สถิติธุรกิจ
Prerequisite Subjects : MEC0102 Business Statistics
ความหมาย ความสำคัญของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และกระบวนการทำวิจัยทางด้านการตลาด เพื่อนำเสนอโครงร่างงานวิจัยในประเด็นปัญหาที่สนใจ วิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ได้จากการนำเสนอโครงร่างงานวิจัย ดำเนินการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยในการตลาดและนำผลไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ
Meaning, importance of research, research methodology, and process of marketing research in order to present the proposal of interesting problems. Analyzing and synthesizing the problems from research proposal, data collection, data analysis, research report writing, applying research results for marketing and decision making for business.
วิชาบังคับ
MMK0411สัมมนาการตลาดเชิงบูรณาการ 3(2-2-5)
Seminar in Integrate Marketing
การนำทฤษฎีและความรู้ทั้งหมดที่เรียนมา ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่ายและการสื่อสารทางการตลาด การแก้ปัญหาของกรณีศึกษา และประเด็นที่น่าสนใจทางการตลาด พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์ แล้วนำมาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และแนวทางปฏิบัติหรือวางแผนเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้วิเคราะห์และอภิปราย
Integrating all theories and knowledge from studies, products, pricing, distributions and marketing communication, problem solving from case study, and the interesting marketing topics, including analysis and applying strategic marketing plan, and guidelines or problems solving planning using analysis and discussion.
วิชาบังคับ
MMK0421การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6)
Customer Relationship Management
ความหมาย ความสำคัญและแนวคิดของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การวางแผนการจัดการความสัมพันธ์ บทบาทของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีต่อการตลาด การศึกษาเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ช่วยในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ แนวโน้มการประยุกต์ใช้การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
Meaning, importance and concept of customer relationship management, relationship management planning, roles of customer relationship management for marketing, new tools that help customer relationship management, future of customer relationship management.
วิชาบังคับ
MMK0412การจัดการค้าส่งและการค้าปลีก 3(3-0-6)
Wholesaling and Retailing Management
บทบาทและหน้าที่ความสำคัญของสถาบันการค้าส่งและการค้าปลีกที่มีต่อธุรกิจเศรษฐกิจ และสังคม การจัดการองค์กรการค้าส่งและการค้าปลีก ประเภทของร้านค้าส่งและร้านค้าปลีก การจัดหาและการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดการหมวดหมู่สินค้า การตกแต่งและการแสดงสินค้า การส่งเสริมการตลาด แนวโน้มการจัดการการค้าส่งและการค้าปลีกในอนาคต
Roles and the responsibilities of important wholesaling and retailing institutes toward business, economy and society, management of wholesaling and retailing organisations, types of wholesale and retail shops, procurement and product purchasing, price determination, distribution channels, choosing locations, product category management, product decoration and exhibition, marketing promotion, future of wholesaling and retailing management.
วิชาเลือก
MMK0413การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)
Electronic Marketing
ความสำคัญของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อระบบแนวคิดและเครื่องมือทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การวางแผนการตลาดสำหรับผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่ออนาคตของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์และฝึกปฏิบัติจริง
The importance of electronic marketing that affects the system concept and electronic marketing tools, marketing planning for consumers and business market both inside and outside the country, factors that influence the future of electronic business, creating electronic marketing strategic plan, and actual practical training.
วิชาเลือก
MMK0414การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3(3-0-6)
Marketing for Tourism Industry
ความหมายและความสำคัญของการตลาดการท่องเที่ยว ส่วนประสมของตลาดเพื่อการท่องเที่ยว การกำหนดตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
Meaning and importance of marketing for tourism, marketing mix for tourism, market targeting, consumers behavior within tourism industry, situation and competitive environment analysis, planning and defining marketing strategy for tourism industry.
วิชาเลือก
MMK0415การตลาดเกษตรและสหกรณ์ 3(3-0-6)
Agricultural Marketing and Cooperative
ระบบและหน้าที่การตลาดเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการตลาดการรวมกลุ่มตลาดผลิตผลเกษตรในต่างประเทศ การตั้งราคาตลาดต้นทุนและส่วนเหลื่อมการตลาด หลักสหกรณ์ วิธีดำเนินงานของสหกรณ์ การทำสัญญาเกี่ยวกับสมาชิก ข้อจำกัดและปัญหาของสหกรณ์
System and function of agricultural marketing, roles and policy of government about marketing, the integration of agricultural product market in foreign countries, marketing cost price setting and marketing margin, cooperative marketing, principle of co-operative, operating procedure, signing contract with members, limitations, and problems of co-operative marketing.
วิชาเลือก
MMK0416การบริหารการขายและศิลปะการขาย 3(3-0-6)
Sales Management and Salesmanship
บทบาทความรับผิดชอบ และขอบเขตงานของผู้บริหาร หน่วยงานขาย การวางแผนเกี่ยวกับการขาย การจัดโครงสร้างขององค์การขาย การพยากรณ์การขาย การกำหนดโควตาการขาย อาณาเขตการขาย การประเมินผลงานหน่วยงานขาย การสร้างทีมงานขายและการบริหารงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเจรจา การต่อรอง การแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการขาย เพื่อการปิดการขายและเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณ เจตคติที่ดีของนักขาย
Roles and responsibilities and scope of work of executive, sales unit, sales planning, sales organisation structure, sales forecasting, sales quota, sales territories, sales output evaluation, building sales team and effective sales management, negotiation techniques, bargaining, solving sales problems for closing the deal, and learning ethics, positive attitude of sales persons.
วิชาเลือก
MMK0417การตลาดทางตรง 3(3-0-6)
Direct Marketing
หลักการและแนวคิดและตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดทางตรง บทบาทของการตลาดทางตรงที่มีต่อผู้บริโภคและสังคม ความสำคัญของเทคโนโลยีทางการตลาดในการพัฒนาการตลาดทางตรง เทคนิคต่าง ๆ ของการตลาดทางตรง การจัดการฐานข้อมูลลูกค้า การใช้สื่อทางการตลาดและการตอบสนอง ตลอดจนจรรยาบรรณของนักการตลาด
Principle and concept and different variables involved with direct marketing consumers and community, importance of marketing technology to improve direct marketing, techniques of direct marketing, customer database management, marketing media and responsiveness including ethics from marketers.
วิชาเลือก
MMK0418การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3(3-0-6)
Advertising and Sales Promotion
ความสำคัญของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การวางแผนการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การรณรงค์สร้างสรรค์การโฆษณาและเทคนิคการโฆษณา การเลือกใช้สื่อที่ผสมผสานกันอย่างเหมาะสม งบประมาณการโฆษณา การประเมินผลการโฆษณาและการส่งเสริม การขาย วิธีการส่งเสริมการขาย บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบงานโฆษณาและส่งเสริมการขาย ตลอดจนกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
The importance of advertising and sales promotion, advertising and sales promotion planning, creative advertising campaign and advertising technique, choosing appropriate media integration, advertising budget, advertising evaluation and sales promotion, sales promotion methods, roles and responsibilities of person in charge of advertising and sales promotion, including laws and ethics involved with advertising and sales promotion.
วิชาเลือก
MMK0419การตลาดบริการ 3(3-0-6)
Services Marketing
ความหมาย ความสำคัญของอุตสาหกรรมบริการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศประเภทของธุรกิจบริการ ความแตกต่างระหว่างสินค้าและบริการ การกำหนดกลุ่มลูกค้า พฤติกรรมลูกค้าในอุตสาหกรรมบริการ การวิเคราะห์และการวางแผนการตลาดบริการ เครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพบริการ การออกแบบส่วนประสมการตลาดบริการ และแนวโน้มของการตลาดบริการในอนาคต
Meaning, importance of service industry towards the development of economy of the country, types of service business, the differences between products and services, customer segmentation, customer behavior within service industry, service marketing analysis and planning, tools for service quality improvement, designing of service marketing mix and tendency of service marketing in the future
วิชาเลือก
MMK0420 การตลาดเพื่อสังคม 3(3-0-6)
Social Marketing
ความหมายและความสำคัญการตลาดเพื่อสังคม มุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ทางธุรกิจไปพร้อม ๆ กัน ใช้กระบวนการทางการตลาดเพื่อเข้าใจสภาพสังคม ปัญหาสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการวิเคราะห์ การปรับกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมจนนำไปสู่การโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยรวม
Meaning and importance of social marketing, focusing on social target, environment together with business benefits, using the process of marketing to understand the state of society, social and environmental problems, including analysis, adjusting marketing strategy for society, and leading to persuasion of overall social change.
วิชาเลือก
MMK0425การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 2(90)
Preparation for Professional Experience in Marketing
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการตลาด เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในหน่วยธุรกิจงาน โดยใช้สถานการณ์จำลอง การอบรม และการทดสอบปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะ การใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวให้เข้ากับสังคม การทำงานเป็นทีม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Applying marketing principles and theory, to study tendency of change within work business unit, using simulation, training, and practical tests in order to prepare the readiness of skills, language usage, computer usage, software packages, and office equipment usage, personality development, social adaptation and teamwork in order to prepare readiness before field experience training.
กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
MMK0426การเตรียมสหกิจศึกษาการตลาด 1(45)
Pre-Cooperative in Marketing
หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบและข้อบังคับ เทคนิคและความรู้พื้นฐานในการสมัครงาน การปฏิบัติงาน การสื่อสาร การนำเสนอ การเขียนรายงาน การใช้ภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์
Principle, concept, and process of cooperative education, rules and regulations, techniques and basic knowledge for job application, operation, communication, presentation, report writing, language usage, computer usage, package software and office equipment usage, personality development, and human relations.
กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
MMK0427 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 5(450)
Field Experience in Marketing
จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาด ในสถานประกอบการในภาครัฐหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศภายใต้การควบคุมดูแลของสถานประกอบการ อาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมดหรือฝึกประสบการณ์และทำโครงการพิเศษ เพื่อให้เกิดความรู้ทักษะ เจตคติและประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการตลาด
Providing students with field experience in marketing within both government and private institutes in domestic and foreign counties under the surveillance from those institutes, supervisor and adviser may decide either the whole field experience or field experience with special project for gaining knowledge, skills, attitude and working experience on marketing aspect.
กลุ่มวิชาปฏิบัติการ
MMK0428สหกิจศึกษาทางการตลาด 6(560)
Cooperative Education in Marketing
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการตลาดที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยความร่วมมือของสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติของบัณฑิตตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผลและนำเสนอรายงานสหกิจศึกษา
Practicing field experience of marketing, focusing on working at the establishments, co-operation between those establishments and the academy, selecting for actual work at the establishments in order to gain real experience, students’ qualifications must be matched with those needs from establishments, which result in the highest benefits for all sides, practice time must not be less than 1 regular semester, assessment at the end of cooperative education, and present report.
กลุ่มวิชาปฏิบัติการ