ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Business Administration
ชื่อปริญญา
 ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ: บธ.บ. (การตลาด)
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ: B.B.A. (Marketing)

หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ในภาคปกติและภาค กศ.บท. คือ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี


ลักษณะของแขนงวิชา

มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการตลาดแบบมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ รอบรู้ ใฝ่รู้ สู้งานและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เข้มข้นด้านเนื้อหาด้านการตลาด ด้านการบริหารธุรกิจ SME และวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างบัณฑิตสู่การเป็นเจ้าของกิจการ


คุณลักษณะของผู้สนใจ

ผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านแขนงวิชาการตลาด มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์วิจัยสามารถแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ ชอบติดตามข่าวสาร ต้องทันสมัยและทันเหตุการณ์ตลอดเวลา มีไหวพริบ กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก


แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิตแขนงวิชาการตลาด สามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และวิจัยตลาด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผู้จัดการฝ่ายการตลาด พนักงานบริษัท พนักงานขาย นักวางแผนการตลาด และสามารถทำงานในภาคราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัว


คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าซึ่งผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยโดยวิธีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี