ข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย

กำหนดให้นักศึกษาจัดทำโครงงาน/รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือรายวิชาสหกิจศึกษา


คำอธิบายโดยย่อ

การทำโครงงาน/รายงาน หมายถึง การจัดให้นักศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจในวิชาเอก การตลาด หรือ การจัดการทั่วไป หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในสถานประกอบการที่ปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ สหกิจศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมินผลรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


มาตรฐานผลการเรียนรู้

1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคมมีจิตสาธารณะ มีความเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

2. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. สามารถนำความรู้และทักษะในศาสตร์ที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

5. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ ได้อย่างเหมาะสม


ช่วงเวลา

ชั้นปีที่ 4 หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร


จำนวนหน่วยกิต

ไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต


การเตรียมการ

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษามีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา การจัดทำบันทึกให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำโครงงาน/รายงาน


กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน/รายงาน การส่งงานตามระยะเวลา และความถูกต้องของงาน การบันทึกลงในสมุดให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา การประเมินผลจะเป็นการพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ข้างต้น