โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 33
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 39 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

รายวิชาในหมวดต่างๆ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต)

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้)
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Information Study Skill) 3(3-0-6)
GED1002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (English Basics) 3(3-0-6)
GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ (English for Application) 3(3-0-6)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

6 หน่วยกิต
กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และรายวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED2001 พุทธทาสศึกษา (Buddhadasa Studies) 3(3-0-6)
GED2002 ปรัชญากับชีวิต (Philosophy and Life) 3(3-0-6)
GED2003 การพัฒนาตน (Self Development) 3(3-0-6)
GED2004 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6 หน่วยกิต
กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED3001 วิถีโลก (Global Society and Living) 3(3-0-6)
GED3002 วิถีไทย (Thai Living) 3(3-0-6)
GED3003 กฎหมายกับสังคม (Law and Society) 3(3-0-6)

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 หน่วยกิต
กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED4001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life) 3(3-0-6)
GED4002 การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making) 3(3-0-6)
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต (Computer and Life) 3(3-0-6)

2.หมวดวิชาเฉพาะ (จำนวนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต)

2.1 กลุ่มวิชาเเกน
ประกอบด้วย 15 รายวิชาดังนี้
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BEN0106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 (Business Communication in English 1 ) 3(3-0-6)
LAW0547 กฎหมายธุรกิจ (Business Law) 3(3-0-6)
MAC0201 การบัญชี 1 Accounting 1 3(2-2-5)
MAC0202 การบัญชี 2 Accounting 2 3(2-2-5)
MAC0204 การบัญชีเพื่อการจัดการ Management Accounting 3(3-0-6)
MFI0302 การจัดการการเงิน Financial Management 3(3-0-6)
MFI0304 การภาษีอากรธุรกิจ Business Taxation 3(3-0-6)
MMK0401 หลักการตลาด Principles of Marketing 3(3-0-6)
MGM0501 หลักการบริหารธุรกิจ Principles of Business Administration 3(3-0-6)
MGM0508 การบริหารการผลิตและการดำเนินงาน Production and Operation Management 3(3-0-6)
MGM0523 การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management 3(3-0-6)
MEC0101 หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics 3(3-0-6)
MEC0102 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ Quantitative Analysis & Business Statistics 3(2-2-5)
MHR0701 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management 3(3-0-6)
MBC0601 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ Business Management with Computer Applications 3(2-2-5)

 

2.2 กลุ่มวิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

2.2.1 แขนงวิชาการตลาด

2.2.1.1 กลุ่มวิชาบังคับ จำนวนไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
MMK0402 พฤติกรรมผู้บริโภค Consumer Behavior 3(3-0-6)
MMK0403 การจัดการการตลาด Marketing Management 3(3-0-6)
MMK0404 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา Product and Pricing Management 3(2-2-5)
MMK0405 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย Channels of Distribution Management 3(2-2-5)
MMK0406 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ Integrated Marketing Communication 3(3-0-6)
MMK0407 กลยุทธ์การตลาด Marketing Strategies 3(3-0-6)
MMK0408 การตลาดระหว่างประเทศ International Marketing 3(3-0-6)
MMK0409 การวิจัยทางการตลาด 1 Marketing Research 1 3(2-2-5)
MMK0410 การวิจัยทางการตลาด 2 Marketing Research 2 3(2-2-5)
MMK0411 สัมมนาการตลาดเชิงบูรณาการ Seminar in Integrate Marketing 3(2-2-5)
2.2.1.2 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BEN0109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 Business Communication in English 2 3(3-0-6)
MMK0412 การจัดการการค้าส่งและการค้าปลีก Wholesaling and Retailing Management 3(3-0-6)
MMK0413 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Marketing 3(2-2-5)
MMK0414 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว Marketing for Tourism Industry 3(3-0-6)
MMK0415 การตลาดเกษตรและสหกรณ์ Agricultural Marketing and Cooperative Marketing 3(3-0-6)
MMK0416 การบริหารการขายและศิลปะการขาย Salesmanship and Sales Management 3(3-0-6)
MMK0417 การตลาดทางตรง Direct Marketing 3(3-0-6)
MMK0418 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย Advertising and Sales Promotion 3(3-0-6)
MMK0419 การตลาดบริการ Service Marketing 3(3-0-6)
MMK0420 การตลาดเพื่อสังคม Social Marketing 3(3-0-6)
MMK0421 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management 3(3-0-6)