อาจารย์ประจำสาขาวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบ สิงสันจิตร

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : singsunjit@gmail.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี จิระจรัส

โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : jiasuma@gmail.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นินธนา เอี่ยมสะอาด

โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : ninthana@yahoo.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป) เทคโนโลยีมหานคร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์ ดร.วริศรา สมเกียรติกุล

โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : w_somkeatkun@yahoo.co.th
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Bachelor of Business Administration (Computer Information Management)
St. John’s University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาส เปาะทอง

โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : yuibenjamas@yahoo.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร

โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : Tanaya136@gmail.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์)
มหาวิทยาลัยบูรพา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์พรทิพย์ ทวีพงษ์

โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : porntip.taweepong@gmail.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ การโรงแรม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์อรรถพงศ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์

โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : attaponglim@gmail.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารงานบุคคล) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด

อาจารย์จิตติมา จ้อยเจือ

โทรศัพท์ : 0-7791-3369
อีเมล : chittima.joy@gmail.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจศึกษา การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์หรรษา เฉลิมพิพัฒน์

โทรศัพท์ 0-7791-3369
อีเมล : napisaorama@gmail.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 

อาจารย์พรศุลี สุทธโส

โทรศัพท์ 0-7791-3369
อีเมล : ajpornsulee@gmail.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด) มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤกษ์ บุญคง

โทรศัพท์ 0-7791-3369
อีเมล : boonrirk@hotmail.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรี
อยุธยา วาสุกรี

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ ธาราทิศ

ประธานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ 0-7791-3369
อีเมล : chutharat@sru.ac.th
เว็บไซต์ : 
การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปลื้มใจ ไพจิตร

โทรศัพท์ 0-7791-3369
อีเมล : oilssc@hotmail.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อาจารย์พัชรินทร์ เพชรช่วย

โทรศัพท์ 0-7791-3369
อีเมล : pat_change@hotmail.com
เว็บไซต์ : 

การศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด) มหาวิทยาลัยศรีปทุม